_
 
 

ΗΜΕΡΙΔΑ
Τεχνολογίες Δικτύων και Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες


Το Ανθρώπινο Δίκτυο Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επι΅όρφωσης ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ σας προσκαλεί στην η΅ερίδα που διοργανώνει την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2005 και ώρα 11:00πμ στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Πανεπιστημίου Πειραιά, Καραολή και Δημητρίου 80 ΅ε σκοπό την ενη΅έρωση για τις δραστηριότητές του, τον απολογισμό και τα επιτεύγματα του έργου, καθώς και τις προοπτικές σε σχετικές επιστη΅ονικές περιοχές στις οποίες σκοπεύει να δραστηριοποιηθεί το δίκτυο στο άμεσο μέλλον, με στόχο τη διατήρηση και διεύρυνση της ομάδας των φορέων, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και παραγωγικών, που το αποτελούν.

Η ημερίδα διοργανώνεται από το Κέντρο Ερευνών του Πανεπιστημίου Πειραιά και το Τμήμα Μηχανικών και Πληροφοριακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου, υπό την αιγίδα της Γενικής Γρα΅΅ατείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
 
 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΙΚΤΥΟ "ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ"

Tο Ανθρώπινο Δίκτυο κατάρτισης και εκπαίδευσης σε προηγμένες Υπηρεσίες δικτύων και πληροφορικής "ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ" αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της Πράξης "Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης" η οποία εντάσσεται στο Μέτρο 8.3, Δράση 8.3.6  του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα" του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το Δίκτυο "ΔΙΟΣΚΟΥΡΟΙ" αποσκοπεί στη διάδοση γνώσης που σχετίζεται τόσο με Τεχνολογίες Δικτυακών Υποδομών, όσο και με Προηγμένες Δικτυακές Υπηρεσίες προσανατολισμένες στην Υγεία, την Τοπική Αυτοδιοίκηση την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και τις Στρατιωτικές Εφαρμογές. Οι στόχοι του δικτύου συνοψίζονται ακολούθως:

bullet

Διάχυση τεχνογνωσίας σε θέματα προηγμένων δικτυακών υπηρεσιών και υποδομών κυρίως σε στελέχη τεχνολογιών επικοινωνιών και πληροφορικής των Φορέων Στόχων, όπως τα Περιφερειακά Συστήματα Υγείας και τις Μονάδες Υγείας της ελληνικής περιφέρειας, την Πολεμική Αεροπορία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

bullet

Επιμόρφωση μέσω πρακτικών ασκήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών και πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ σε εταιρικές δραστηριότητες της επιχείρησης του δικτύου και σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα στα εργαστήρια των ΑΕΙ που συμμετέχουν στο δίκτυο.

bullet

Προώθηση της ερευνητικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών ομάδων των φορέων που προέρχονται από 4 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας καθώς και μεταξύ των φορέων και της παραγωγικής επιχείρησης του δικτύου.

bullet

Προώθηση της συνεργασίας και μεταφορά τεχνογνωσίας από διακεκριμένους επιστήμονες του εξωτερικού τόσο προς τους φορείς του δικτύου όσο και τα καταρτιζόμενα στελέχη των φορέων στόχων.

bullet

Διάδοση της ερευνητικής και τεχνολογικής γνώσης του δικτύου στο ευρύ κοινό.

Οι δραστηριότητες του δικτύου περιελάμβαναν έξι σεμινάρια κατάρτισης με εισηγητές διακεκριμένους επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό προς στελέχη που προέρχονται από τους φορείς στόχους του δικτύου και είκοσι τρεις πρακτικές ασκήσεις στις οποίες ασκήθηκαν πτυχιούχοι ΑΕΙ και μεταπτυχιακοί φοιτητές στην παραγωγική επιχείρηση του δικτύου αλλά και τα εργαστήρια των ΑΕΙ. Οι ασκούμενοι προέρχονταν τόσο από φορείς μέλη όσο και από φορείς στόχους του δικτύου.

 

 
Προηγούμενη σελίδα Αρχική σελίδα Top

Συγχρηματοδοτείται κατά 75% από τo Eυρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και κατά 25% από εθνικούς πόρους, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3 «Ανθρώπινο Τεχνολογικό Δυναμικό», Δράση 8.3.6 «Ανθρώπινα Δίκτυα Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» - Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006.