Τίτλος Μαθήματος Δομημένος Προγραμματισμός
Κωδικός Μαθήματος 321-1204
Εξάμηνο 1
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 4
Διδάσκοντας Κρητικός Κυριάκος

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή στον προγραμματισμό υπολογιστών, Γλώσσες προγραμματισμού, Συστατικά ενός προγράμματος C, Μεταβλητές και Σταθερές, Δηλώσεις, Τελεστές, Εκφράσεις, Είσοδος / Έξοδος δεδομένων, Εντολές ελέγχου ροής και επανάληψης, Συναρτήσεις, Πίνακες, Δείκτες, Μορφοποιημένη Είσοδος / Έξοδος, Σύνθετες δομές δεδομένων, Χειρισμός αρχείων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής/τρια θα:

  • Έχει την γνώση να αναλύει προγράμματα γραμμένα στη γλώσσα C και να καταννοεί τη δομή και τη λειτουργία τους.
  • Έχει την δεξιότητα να εφαρμόζει τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού για τον εντοπισμό και τη διόρθωση σφαλμάτων σε προγράμματα της γλώσσας C.
  • Έχει την ικανότητα να σχεδιάζει και να αναπτύσσει προγράμματα σε γλώσσα C.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

Βιβλίο [41960258]: C Προγραμματισμός, 7η Έκδοση, Abbey Deitel,Harvey Deitel Λεπτομέρειες
Βιβλίο [68383623]: C: Από τη Θεωρία στην Εφαρμογή, Γ. Σ. Τσελίκης - Ν. Δ. Τσελίκας

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

1. Νίκος Χατζηγιαννάκης, Η Γλώσσα C σε Βάθος, ISBN: 978-960-461-208-6,Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 3η έκδοση, 2009.
2. J.R. Hanly and E.B. Koffman. Problem Solving and Program Design in C, ISBN: 978-032-119-803-7, Addison-Wesley, 4th edition, 2004.
3. D.E. Knuth. Η τέχνη του προγραμματισμού, Τόμος Α', ISBN: 960-418-185-8, Εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ, Θεσσαλονίκη 2009.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις 52 ώρες
Προσωπική μελέτη 30 ώρες
Πρόοδος 1 ώρα
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Εργαστηριακές ασκήσεις, γραπτές εξετάσεις.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία.