Τίτλος Μαθήματος Διαχείριση Έργων Πληροφορικής
Κωδικός Μαθήματος 321-8105
Εξάμηνο 3
ECTS 5
Ώρες (Θεωρία) 3
Ώρες (Εργαστηρίο) 2
Διδάσκοντας Παπαδοπούλου Πέγκυ

Ύλη μαθήματος

Εισαγωγή, βασικές έννοιες και στόχοι της διαχείρισης έργων. Παράγοντες επιτυχίας – αποτυχίας έργων. Σχεδιασμός, οργάνωση και έλεγχος έργων. Πλαίσιο οργάνωσης έργων πληροφορικής. Κύκλος ζωής έργων. Ανάλυση έργων σε δραστηριότητες. Χρονοπρογραμματισμός δραστηριοτήτων. Διαγράμματα Gantt. Διαγραμματικές τεχνικές ανάλυσης: κομβικά και τοξωτά δίκτυα. Προγραμματισμός χρήσης πόρων. Διαχείριση χρόνου: μέθοδοι PERT και CPM. Διαχείριση και κατανομή πόρων. Διαχείριση κόστους και διάρκειας έργων. Βασικές κατηγορίες κινδύνων σε έργα ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και τρόποι διαχείρισής τους. Διαχείριση ανθρώπινων πόρων. Χαρακτηριστικά και στάδια ανάπτυξης ομάδας. Ηγεσία. Διαδικασίες επιλογής αναδόχου. Ασκήσεις με χρήση λογισμικού διαχείρισης έργων.

Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος οι φοιτητές

  • θα γνωρίζουν τις βασικές αρχές της διοίκησης έργων πληροφορικής και θα έχουν την ικανότητα να εφαρμόσουν τεχνικές ανάλυσης έργων σε δραστηριότητες, καθώς και να συντάξουν μια μελέτη σκοπιμότητας. 
  • Θα μπορούν να αναλύουν ένα έργο σε επιμέρους έργα / δραστηριότητες. 
  • Θα μπορούν επίσης να διαχειριστούν και να προσαρμόσουν το χρόνο και να εκτιμήσουν και να προσαρμόσουν το κόστος ενός έργου.
  • Θα γνωρίζουν τους βασικούς παράγοντες που μπορούν να οδηγήσουν ένα έργο πληροφορικής σε επιτυχία ή αποτυχία.
  • Θα είναι σε θέση να αναγνωρίσουν πιθανούς κινδύνους και να αναλάβουν δράσεις για την αντιμετώπισή τους.
  • Θα μπορούν να στελεχώσουν και να καθοδηγήσουν μια ομάδα έργου και να διαχειριστούν τους ρόλους των μελών της ομάδας.
  • Θα γνωρίζουν τις βασικές διαδικασίες επιλογής αναδόχου για έργα πληροφορικής και να αξιολογήσουν προτάσεις για έργα.
  • Θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν μία τουλάχιστον εφαρμογή διαχείρισης έργων.

Προαπαιτούμενα

Δεν απαιτούνται.

Εγχειρίδια του μαθήματος

1. "Διαχείριση Έργου", R. Burke, Εκδ. Κριτική.

2. Διοίκηση - Διαχείριση Έργου - 5η έκδοση, Αντώνης Δημητριάδης

Συμπληρωματική βιβλιογραφία

International Journal of Project Management, Elsevier Ltd

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι

Ατομικές και ομαδικές εργασίες, πρακτική εξάσκηση στο εργαστήριο, μικρά τεστ στη μορφή κουίζ, τελική γραπτή εξέταση.

Δραστηριότητα Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου
Διαλέξεις 39 ώρες
Εργαστηριακές Ασκήσεις 26 ώρες
Προσωπική μελέτη 56 ώρες
Πρόοδος 1 ώρα
Τελική εξέταση 3 ώρες
Σύνολο Μαθήματος 125 ώρες (5 ECTS)

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης

Ασκήσεις και εργασίες που λύνονται από τους φοιτητές (ατομικά ή και ομαδικά) στην αίθουσα και στο σπίτι.

Εργασίες που παραδίδονται και βαθμολογούνται στο πλαίσιο του εργαστηρίου.

Πρόοδος.

Γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου.

Γλώσσα διδασκαλίας

Ελληνικά (Αγγλικά αν υπάρχουν φοιτητές/φοιτήτριες ERASMUS)

Τρόπος παράδοσης μαθήματος

Φυσική Παρουσία. Διαλέξεις. Μελέτες περίπτωσεις. Επίλυση ασκήσεων.