Εκπαίδευση - Σπουδές

  • Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικων Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΜΠΕΣ), Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου
  • Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Τεχνολογίες και Διοίκηση Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων», Κατεύθυνση «Ψηφιακή Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα», Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΜΠΕΣ), Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
  • Νομικά Πληροφοριακά Συστήματα
  • Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Διδασκαλία

ΠΠΣ
  • Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός (Χειμ. Εξάμηνο 2016-2017, 2017-2018)
  • Εργαστήριο Τεχνολογία Λογισμικού (Χειμ. Εξάμηνο 2018-2019, 2019-2020)
  • Εργαστήριο Αλγόριθμοι και Πολυπλοκότητα (Εαρ. Εξάμηνο 2018-2019)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
Y. Charalabidis, C. Alexopoulos, M. Loutsaris, Z. Lachana, How Blockchain Technology Changes Government: A Systematic Analysis of Applications, International Journal of Public Administration in the Digital Age (IJPADA), Vol. 8, pp. 1-20, 2021, https://www.igi-global.com/article/how-b...
Z. Lachana, M. Loutsaris, C. Alexopoulos, Y. Charalabidis, Automated Analysis and Interrelation of Legal Elements Based on Text Mining, Digital and Social Transformation for a Better Society and Economic Growth in the Mediterranean Region, Vol. 12, No. 2, 2020, IGI Global, (to_appear),
 

Abstract
One of the most promising developments comes with the use of innovative technologies and thus with the availability of novel services. The combination of text mining with legal elements may contribute to the development of many innovative legal IS. Moreover, in the case of public administrations and governments, the distribution, availability, and access towards legal information are essential and urgent. On the other hand, legal data and law texts are a potential open Government data category in order for innovation to be achieved, regarding the development of new, better, and more cost-effective services for citizens. Those data need to be available 24/7 basis and compliant towards a standard. Yet, there exist some severe issues at the moment regarding this access. This, in turn, makes the use of automated crawling and analysis more than difficult. This paper describes the "Peri Nomou" system: an innovative legal information system for Greek laws utilising text mining techniques to indexing legal documents, identifying correlations and dividing legal documents into their articles.

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
Y. Charalabidis, Z. Lachana, M. Loutsaris, C. Alexopoulos, Clustering legal artifacts using text mining, ICEGOV 2021: 14th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, pp. 65-70, Oct, 2021, https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/34941...
[2]
Y. Charalabidis, M. Loutsaris, Z. Lachana, C. Alexopoulos, Legal Text Processing: Combing two legal ontological approaches through text mining, DG.O'21: DG.O2021: The 22nd Annual International Conference on Digital Government Research, pp. 522–532, Jun, 2021, https://dl.acm.org/doi/10.1145/3463677.3...
C. Alexopoulos, Shefali Virkar, M. Loutsaris, Anna-Sophie Novak, E. Loukis, Analysing Legal Information Requirements for Public Policy Making, EGOV_CEDEM-EPART 2020, Sep, 2020, Linköping, Sweden, Springer Verlag
 

Abstract
Most of the research that has been conducted in the area of legal infor-matics concerns its ‘supply side’, dealing with the development of effective sys-tems for legal information provision. However, limited research has been con-ducted on the ‘demand side’ of legal information provision, though it is abso-lutely necessary to gain a good understanding of it, in order to design effective and useful systems for the provision of legal information; furthermore, this lim-ited research is dealing with the legal information needs of the lawyers, and ne-glects the ones of other important groups. This paper contributes to filling this research gap. It analyses legal information requirements of a highly important for the society group: the designers of public policies. Initially we investigate current legal information sources and systems used by public policy makers, as well as their relevant search practices. Then we investigate their business needs for ad-ditional capabilities/functionalities for a better support of their policymaking ac-tivities using advanced legal analytics tools and services. Finally, we discuss the information, processing and technical requirements for the development of a le-gal information system providing the above advanced functionalities and ser-vices. For the above purposes, we have collected data through semi-structured interviews form 13 Greek and 7 Austrian public administrators dealing with the design of public policies, which lead to interesting and useful insights, as well as a novel set of additional advanced capabilities and functionalities that can give rise to a new generation of legal informatics.

[4]
Y. Charalabidis, M. Loutsaris, Legal informatics from the aspect of interoperability: a review of systems, tools and ontologies, ICEGOV 2020: Proceedings of the 13th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, pp. 731–737, Sep, 2020, https://dl.acm.org/doi/abs/10.1145/34285...
C. Alexopoulos, Z. Lachana, A. Androutsopoulou, V. Diamantopoulou, Y. Charalabidis, M. Loutsaris, How Machine Learning is changing e-Government, 12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance (ICEGOV2019), Soumaya Ben Dhaou, Lemuria Carter, and Mark Gregory, (eds), (to_appear), Apr, 2019, Melbourne, Australia, ACM Press, http://www.icegov.org
 

Abstract
Big Data is, clearly, an integral part of modern information societies. A vast amount of data is, daily, produced and it is estimated that, for the years to come, this number will grow dramatically. In order for transforming this hidden provided information into a useful one, the use of advanced technologies, such as Machine Learning is deemed appropriate. Over the last years, Machine Learning has grown a great effort considering the given opportunities its usage provides. Furthermore, Machine Learning is a technology that can handle Big Data classification for statistical or even more complex purposes such as decision making. At the same time the new generation of government, Government 3.0, explores all the new opportunities to tackle any challenge faced by contemporary societies by utilizing new technologies for data driven decision making. Taking into account the opportunities Machine Learning can provide, more and more governments participate in the development of such applications in different governmental domains. But is the Machine Learning only beneficial for public sectors? Although there is a huge number of researches in the literature there is no a comprehensive study towards the analysis of this technology. Our research moves towards this question conducting a comprehensive analysis of the use of Machine Learning from Governments. Through the analysis all benefits and barriers are indicated from the public sectors' perspective pinpointing, also, a number of Machine Learning applications where governments are involved.

Y. Charalabidis, M. Loutsaris, Shefali Virkar, C. Alexopoulos, Anna-Sophie Novak, Z. Lachana, se Case Scenarios on Legal Text Mining, 12th International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance, pp. 364-373, Apr, 2019, Melbourne, VIC, Australia, ACM Press, https://doi.org/10.1145/3326365.3326413
 

Abstract
Europe's vision is to establish a well-functioning Digital Single Market, where Europeans are able to move and trade among the EU member states. On the other hand the large amount of information about laws that apply in each EU country has posed significant barriers in this vision. Moreover only legal experts can follow the latest legislation in each country consuming a large amount of business resources in order to follow the current legislation. However, Mass customization tools can help to filter and thereby reduce the flood of legal information and make it easier to be followed from businesses and citizens without legal expertise. The proposed solution is a novel ICT architecture utilising and built upon text mining, advanced processing and semantic analysis of legal information towards the provision of a set of services for citizens, businesses, and administrations of the European Union. In order to provide the most appealing, comprehensive and added value services in the legal domain, this paper presents six use case scenarios based on the opinion of different target groups. Conducting interviews and focus groups, we were able to identify the novel functionalities and services of great importance for the users highlighting and addressing users' daily problems regarding legal information. Generally, interviews with the different target groups reveal that at this point, users prioritise their needs towards more basic services such as search functionalities and correlation with previous laws. Lawyers on the other hand as more competent target group asked for summarisation and reporting services. All target groups where eager on the implementation of this service which as it seems it will directly impact their everyday professional and personal use of legal information.

C. Alexopoulos, Y. Charalabidis, A. Androutsopoulou, M. Loutsaris, Z. Lachana, Benefits and obstacles of blockchain applications in E-Government, 52nd Hawaii International Conference on System Sciences, Jan, 2019, http://hdl.handle.net/10125/59773
 

Abstract
Nowadays, Blockchain Technologies (BCT) could be characterized as one of the most promising trends. We are currently witnessing a plethora of implementations basically in the economic sector with the creation of cryptocurrencies. The majority of researchers and practitioners argues that many benefits could be derived from the use of this innovative technology with the most significant one being the improved sense of trust to BCT applications. At the same time governments pursue amplified trust from their citizens and BCT is gaining momentum since it addresses this of utmost importance problem based on its unique characteristics. More and more governments realize the advances of this technology and participate in pilot applications in different vertical governmental sectors. Even though there are several implementations in the Government sector, there is no comprehensive study towards the analysis of the major characteristics of these developments. This paper moves towards the fulfilment of this gap conducting a thorough analysis of e-Government pilot applications of BCT in a European level. Furthermore, this study discusses the key benefits and main barriers coming from the application of this technology in different domains with BCT experts.

Z. Lachana, M. Loutsaris, C. Alexopoulos, Y. Charalabidis, “PERI NOMOU” SYSTEM: AUTOMATED CODIFICATION AND INTERRELATION OF LEGAL ELEMENTS BASED ON TEXT MINING, 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2018), Sep, 2018, Corfu, Greece, AIS
 

Abstract
One of the most promising developments comes with the use of innovative technologies and thus with the availability of novel services. The combination of text mining with legal elements may contribute to the development of many innovative legal information systems. Moreover, in the case of public administrations and governments, the distribution, availability, and access to-wards legal information are essential and urgent. On the other hand, legal data and law texts are a potential open Government data category in order for innovation to be achieved, regarding the development of new, better, and more cost-effective services for citizens. Those data need to be available 24/7 basis and compliant towards a standard. Yet, there exist some severe issues at the moment regarding this access. This, in turn, makes the use of automated crawling and analysis more than difficult. This paper describes the “Peri Nomou” (about law) system: an innovative legal information system for Greek laws utilising text mining techniques to indexing legal documents, identifying correlations and dividing legal documents into their articles. The first version of the system has been evaluated by legal experts and the second version is developed based on the previous evaluation and presented in this paper. The results from the evaluation indicate the significance of the “Peri Nomou” system for the legal experts and allow us to promote the Peri Nomou system to other user groups, such as business, public administration.

M. Loutsaris, A. Androutsopoulou, Y. Charalabidis, EU-WIDE LEGAL TEXT MINING USING BIG DATA PROCESSING INFRASTRUCTURES, 12th Mediterranean Conference on Information Systems (MCIS 2018), Sep, 2018, Corfu, Greece, AIS
 

Abstract
Governments are responding to the rapid evolution of technologies and the era of Government 3.0 through novel services providing to citizens, businesses, and administrations. In the other hand, society is overwhelmed because of the large amount of legal information in the countries of European Union and there is no system capable of acquiring, storing and processing such large amounts of legal information, at an advanced level in various languages. The current paper presents a proposed novel framework and an ICT architecture for the introduction of a set of services for citizens, businesses, and administrations of the European Union, built upon text mining, advanced processing and semantic analysis of legal information. To achieve this, our proposed framework gain access to big legal data currently produced and published in multiple national or EU public data sources (e.g EUR-Lex, NOMOS), link it and transform it to structured open datasets. By combining data coming from a multiplicity of sources, our framework aims to achieve seamless and inclusive access to legal information across EU and improve the efficacy of decision making in legislative procedures operated by public bodies.

C. Alexopoulos, A. Androutsopoulou, Z. Lachana, M. Loutsaris, Y. Charalabidis, Blockchain in Government 3.0: A review, EGOV-CeDEM-ePart 2018 Conference, Sep, 2018, Krems, Austria,
 

Abstract
Government 3.0 is characterised by the utilisation of disruptive technologies in conjunction with already established ones towards data-intensive decision and policy making. One of the disruptive technologies that will affect in general e-government applications and services provision and will more specifically frame government 3.0, is BCT. Yet no systematic research is available which compares the benefits of BCT with the barriers to its adoption. This paper conducts a literature, research projects and applications review for the BCT within the respecting area of e-government. The inquiry follows a desk-based methodology for the identification of the primary references and research projects as well as a qualitative discussion with experts of the domain. This study identifies the major benefits and impediments for the application of this technology in the e-government domain. The findings show that a gap exists between the promised benefits and barriers and frame future research directions.

[11]
Y. Charalabidis, A. Davalas, Z. Lachana, M. Loutsaris, Theofilos Mylonas, George Papazidis, An innovative, mobile-based, multi-merchant, student loyalty system spreads in the Greek Islands: The Aegean Club / Yummy Wallet case, European University Information Systems Organization Conference, Jun, 2018, Paris, France,

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.