Εκπαίδευση - Σπουδές

Πτυχίο: Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,2012-2018

Μεταπτυχιακο: Διαδίκτυο των Πραγμάτων Ευφυή συστήματα σε δίκτυα νέας γενιάς  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα ΜΠΕΣ, Σάμος, 2018-2020

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Ιntelligent air-to-ground communications systems

Collaborative communication systems

Αir-to-ground path loss modeling 

Wireless network optimization from a physical and radio resource management perspective 

Διδασκαλία

 Εργαστηριακός Συνεργάτης στα πλαίσια του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) στα μαθήματα:

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
L. Tsipi, M. Karavolos, D. Vouyioukas, P. Bithas, Machine Learning-Based Methods for Enhancement of UAV-NOMA and D2D Cooperative Networks, Sensors, Vol. 23, No. 6, 2023, MDPI, https://doi.org/10.3390/s23063014, indexed in SCI-E, IF = 3.847
[2]
L. Tsipi, D. Vouyioukas, G. Loumos, A. Kargas, D. Varoutas, Digital Repository as a Service (D-RaaS): Enhancing Access and Preservation of Cultural Heritage Artefacts, Heritage, Vol. 6, No. 10, pp. 6881-6900, 2023, MDPI, https://doi.org/10.3390/heritage6100359, indexed in SCI-E, IF = 1.7
[3]
L. Tsipi, M. Karavolos, D. Vouyioukas, An Unsupervised Machine Learning Approach for UAV-Aided Offloading of 5G Cellular Networks, Telecom, Vol. 3, pp. 86-102, 2022, MDPI, https://doi.org/10.3390/telecom3010005
[4]
N. Moraitis, L. Tsipi, D. Vouyioukas, A. Gkioni, S. Louvros, On the Assessment of Ensemble Models for Propagation Loss Forecasts in Rural Environments, Wireless Communications Letters, 2022, IEEE, https://doi.org/10.1109/LWC.2022.3157520, indexed in SCI-E, IF = 4.348
[5]
N. Moraitis, L. Tsipi, D. Vouyioukas, A. Gkioni, S. Louvros, Performance Evaluation of Machine Learning Methods for Path Loss Prediction in Rural Environment at 3.7 GHz, Wireless Networks, Vol. 27, pp. 4169–4188, 2021, Springer, https://doi.org/10.1007/s11276-021-02682..., indexed in SCI-E, IF = 2.602

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


[1]
L. Tsipi, V. Tatsis, D. N. Skoutas, D. Vouyioukas, C. Skianis, Α Machine Learning UAV Deployment Approach for Emergency Cellular Networks, ICC 2023, International Conference on Communications, pp. 5683-5688, May, 2023, Rome, Italy, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICC45041.2023.10...
[2]
M. Karavolos, L. Tsipi, D. Vouyioukas, P. Bithas, P. Mathiopoulos, Satellite Aerial Terrestrial Hybrid NOMA Scheme in 6G Networks: An Unsupervised Learning Approach, 6GNet 2022, 1st International Conference on 6G Networking, Networking and Communications, Jul, 2022, Paris, France, https://doi.org/10.1109/6GNet54646.2022....
[3]
N. Moraitis, L. Tsipi, D. Vouyioukas, Machine Learning-Based Methods for Path Loss Prediction in Urban Environment for LTE Networks, WiMob 2020, 16th International Conference on Wireless and Mobile Computing, Networking and Communications, Oct, 2020, Thessaloniki, Greece, IEEE, http://doi.org/10.1109/WiMob50308.2020.9...

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.