Εκπαίδευση - Σπουδές

  • Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα Ασφάλειας Κρίσιμων Υποδομών σε επίπεδο λογισμικού και αλληλεξαρτήσεων (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα στα Πληροφοριακά Συστήματα (Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών)
  • Πτυχίο Επιστήμης Υπολογιστών (Πανεπιστήμιο Πειραιώς)

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα συμπεριλαμβάνουν θέματα Industrial Systems Security, Cri­­ti­cal In­fra­structure Pro­­tection, IT and Network Security, Risk Assessment and Security in Software Engineering. Έχει δημοσιεύσει περισσότερα από 30 άρθρα σε περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.

 

Θέσεις έρευνας και ανάπτυξης περιλαμβάνουν συμμετοχή ως Principal Investigator - Κύριου Ερευνητή σε διάφορα έργα και χορηγήσεις, συμπεριλαμβανομένου έργου από το Google DNI Fund σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά για την εφαρμογή ασφαλών δοκιμών κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων για διαδικτυακούς χρήστες κινητών («Word of Mouth» (WoM) ).

Διδασκαλία

Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων (ΠΠΣ)

Ασφάλεια Δικτύων Υπολογιστών και Επικοινωνιών (ΠΜΣ)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.