Εκπαίδευση - Σπουδές

Δίπλωμα Μηχανικού Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

  • Ρομποτική
  • Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Ασφαλής Κίνηση Ανθρωποειδών και άλλων Ρομποτικών Συστημάτων

Διδασκαλία

Υποστήριξη εργαστηριακών μαθημάτων:

  • Εργαστήριο Δομημένος Προγραμματισμός, 1ο εξάμηνο, (Ακ. έτος 2021-22 έως σήμερα)
  • Εργαστήριο Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός I, 2ο εξάμηνο, (Ακ. έτος 2020-21 έως σήμερα)
  • Εργαστήριο Ρομποτικός Έλεγχος, 7ο εξάμηνο, (Ακ. έτος 2019-20 έως σήμερα)
  • Εργαστήριο Ρομποτική Όραση, 8ο εξάμηνο, (Ακ. έτος 2022-23)

Δημοσιεύσεις σε Διεθνή Περιοδικά (Journals)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


M. Vasileiou, N. Manos, N. Vasilopoulos, A. Douma, E. Kavallieratou, Kalypso Autonomous Underwater Vehicle: A 3D-Printed Underwater Vehicle for Inspection at Fisheries, Journal of Mechanisms and Robotics, Vol. 16, No. 4, pp. 041003, 2024, ASME, https://doi.org/10.1115/1.4062355, indexed in SCI-E, IF = 2.6
 

Abstract
In fish farms a major issue is the net cage wear, resulting in fish escapes and negative impact of fish quality, due to holes and biofouling of the nets. To minimize fish losses, fisheries utilize divers to inspect net cages on a weekly basis. Aquaculture companies are looking for ways to maximize profit and reduce maintenance costs is one of them. Kefalonia Fisheries spend 250 thousand euros yearly on diver expenses for net cages maintenance. This work is about the design, fabrication, and control of an inexpensive autonomous underwater vehicle intended for inspection in net cages at Kefalonia Fisheries S.A. in Greece. Its main body is 3D-printed, and its eight-thruster configuration grants it six degrees of freedom. The main objective of the vehicle is to limit maintenance costs by increasing inspection frequency. The design, fabrication as well as the electronics and software architecture of the vehicle are presented. In addition, the forces affecting Kalypso, mobility realization, navigation, and modeling are quoted along with a flow simulation and the experimental results. The proposed design is adaptable and durable while remaining cost effective, and it can be used for both manual and automatic operations.

M. Rousouliotis, M. Vasileiou, N. Manos, E. Kavallieratou, Employing an underwater vehicle in education as a learning tool for Python programming, Computer Applications in Engineering Education, pp. 1-18, 2023, Wiley, https://doi.org/10.1002/cae.22693, indexed in SCI-E, IF = 2.9
 

Abstract
Getting students motivated and interested in their education can be challenging in any classroom setting, even more so in an online learning environment. In this spectrum, educational robotics (ER) has demonstrated numerous advantages in the educational environment, not only by facilitating teaching, but also enabling the cultivation of manyfold skills, including creativity, problem-solving, and teamwork. Meanwhile, many methods have been developed with the aid of technology to improve the teaching process and boost students' ability to learn. Blended learning is one approach that integrates conventional classroom methods with digital resources in an effort to foster students' creativity. But how can blended learning be combined with robotics? The objective of this paper is to evaluate the impact of employing an underwater vehicle, called educational underwater vehicle (EDUV), in conjunction with a dedicated programming learning platform within the context of a programming course that is offered at the high school level. In this work, this platform is utilized by students in secondary education, and a survey was conducted prior and after using the underwater vehicle's platform based on two questionnaires. The survey included 112 Greek participants, 64 males and 48 females in the age range of 14–18 years old. The experimental results show an increase in their motivation and creativity. In other words, they are more engaged in the classroom and the lesson becomes more enjoyable. More specifically, the survey revealed that most participants are familiar with computers but have limited knowledge of robotics and programming. After training on the EDUV platform, participants showed a significant increase in correct responses for Python and Blockly environments, with an average of 50.7% in four programming-related questions. The platform also reduced “do not know” replies, which means that the student's self-esteem increased. The paired sample T-test showed that the EDUV platform positively influenced participants' perceptions of robotics and motivated them to further their education. In this paper, the related work is discussed, and the architecture of the vehicle is analyzed, along with the integration with the online platform. In addition, the methodology performed is explained and divided into steps. Finally, the experimental results are discussed. Instructions, 3D models, and code can be found in the github repository https://github.com/MariosVasileiou/EDUV.

M. Vasileiou, N. Manos, E. Kavallieratou, MURA: a Multipurpose Underwater Robotic Arm mounted on Kalypso UUV in aquaculture, Marine Systems & Ocean Technology, 2023, Springer, https://doi.org/10.1007/s40868-023-00129...
 

Abstract
Underwater vehicles utilized in net cages at aquaculture facilities are commonly utilized for the purpose of examining the deterioration of nets and the accumulation of biofouling. The implementation of a robotic system for repairing damages has the potential to decrease the expenses associated with employing divers while reducing the risk of their injury. This study details the development, fabrication, and simulation of a cost-effective subaquatic manipulator, denoted as MURA, which can be seamlessly incorporated into submersible vehicles. The Kalypso unmanned underwater vehicle (UUV) is utilized in this study. MURA exhibits a high degree of modularity, enabling seamless alteration of the end-effector tool. Additionally, its low-cost nature renders it a viable option for integration with any underwater vehicle. Three end-effectors were subjected to testing, one designed for the purpose of disposing fish morts, another intended for removing litters from net cages in fisheries, and a third for repairing net tears. This study outlines the MURA design, including the arm’s fabrication and constituent components. In addition, the modeling of the manipulator is presented accompanied by a water flow simulation of the three manipulators. Ultimately, the experimental findings are analyzed and evaluated. These include the field experiments performed at Kefalonia fisheries, along with the duration to complete each task. For instance, the capture of fish morts typically necessitates approximately 30 s, encompassing the entire process from initial targeting to actual capture. In a similar vein, the procedure of mending tears in a net necessitates an approximate duration of 70 s on average, encompassing the stages of initial identification and subsequent detachment. The suggested design exhibits adaptability and durability while upholding affordability when utilized in aquaculture.

Επιστημονικά Συνέδρια (Conferences)


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


M. Vasileiou, N. Manos, E. Kavallieratou, An Underwater Vehicle for Aquaculture Inspection, 7th International Conference on Control, Automation and Diagnosis (ICCAD’23), May, 2023, Rome, Italy, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICCAD57653.2023....
 

Abstract
A significant challenge in fish farms is net cage deterioration, which leads to fish escapes owing to holes and can have a severe influence on the fish's health due to biofouling. To reduce fish losses, divers are utilized on a weekly basis by fisheries to carry out the task of inspecting the net cages. Companies that are involved in aquaculture are always seeking for methods to increase their profits, and one of those ways is to cut down on the costs of maintenance. This paper is about the development of an unmanned underwater vehicle used for inspection in net cages at Kefalonia Fisheries in Greece. This vehicle has a 3D-printed body and a six-thruster configuration, featuring five degrees of freedom. The vehicle's primary goal is to reduce divers’ expenses by conducting inspections more frequently. In this work, the design, manufacture, and control are presented along with the experimental results and flow simulation of the vehicle. The suggested design is versatile and robust while yet being affordable, and the fisheries may easily adopt it due to its inexpensive price and simplicity of operation.

M. Rousouliotis, M. Vasileiou, N. Manos, E. Kavallieratou, Using a Robot to Teach Python, 14th International Conference on Robotics in Education (RiE), Balogh, R., Obdržálek, D., Christoforou, E., (ed), Apr, 2023, Limassol, Cyprus, Springer, https://doi.org/10.1007/978-3-031-38454-...
 

Abstract
Educational robotics is rooted in Constructionism and allows learners to investigate and discover new concepts. It would appear that learning a programming language while programming a robot is more motivating and productive than conventional methods. El Greco platform is an educational platform built to teach Python. Users can control El Greco from any computer connected to the Internet due to the platform’s web-based interface. El Greco is a social humanoid robot built to be affordable and appropriate for use in education. Potential users can use Python direct code entry or the Blockly library to control El Greco. The Blockly library embeds an editor in an application to represent coding notions like interlocking blocks. Unique functions that control El Greco were created. The inserted code can be executed on the website or by the Robot. The user can view the result of code execution through a live-streaming window. The El Greco platform has been designed with students in mind but is available to anyone at no cost.

M. Vasileiou, N. Manos, E. Kavallieratou, IURA: An Inexpensive Underwater Robotic Arm for Kalypso ROV, 2022 IEEE International Conference on Electrical, Computer, Communications and Mechatronics Engineering (ICECCME), pp. 832-837, Nov, 2022, Male, Maldives, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICECCME55909.202...
 

Abstract
Remotely Operated Underwater Vehicles (ROVs) used in net cages at fish farms are usually employed to inspect net wear and biofouling. Implementing a robotic system to repair the damages can reduce diver costs and can be lucrative for the aquaculture company. This paper presents the design, fabrication, and modeling of an affordable subsea robotic arm called IURA, that can be integrated to any underwater vehicle. For this study Kalypso ROV was used. Although IURA is at its infancy, it features (i) high modularity allowing to change end-effector tool effortlessly, and (ii) lowcost which makes it feasible for any ROV integration. It is mostly 3D-printed and has two servo motors as joints featuring 2 Degrees of Freedom (DoF). Two manipulators were tested, one to dispose fish morts, and another to remove objects from the net cages at fish farms. In this work, the design of IURA will be presented along with the fabrication and sealing of the arm. Furthermore, the modeling of the robotic arm will be quoted and flow simulation of both end-effectors. Finally, the experimental results will be discussed. The proposed design features customizability and sturdiness while retaining low-cost and can be used for subsea operations at Kefalonia Fisheries’ net cages when mounted on Kalypso ROV.

M. Vasileiou, N. Manos, E. Kavallieratou, A Low-Cost 3D Printed Mini Underwater Vehicle: Design and Fabrication, 2021 IEEE 20th International Conference on Advanced Robotics (ICAR), pp. 390-395, Dec, 2021, Ljubljana, Slovenia, IEEE, https://doi.org/10.1109/ICAR53236.2021.9...
 

Abstract
This paper introduces the conception, design, fabrication, and control of a modular remotely operated underwater vehicle. It is an affordable submarine robot intended for inspection operations in shallow depths. It has a 3D-Printed hull, and it can be adjusted according to the respective needs. It is equipped with six thrusters which allow it to have five Degrees of Freedom enabling increased maneuverability while it operates. The robot has marginally positive buoyancy which allows it to emerge in case of a malfunction, and the fins attached to the motors enhance its stability. The design, development, and construction as well as the components and electronics of the vehicle are presented. Moreover, the forces acting on the ROV and the buoyancy are introduced, along with the motion generation of the motors. The IMU sensor calibration is explained and a dataset of the rotational movement was analyzed into 3 axes. The proposed design features low cost, customizability and sturdiness allowing the user to configure and operate by himself.

Ioanna Bakali, D. Chatzis, Nikolaos Mavropoulos, N. Fourtounis, Maria Soulountsi, N. Manos, Aristotelis Theodoulidis, Panagiotis Papanastasiou, E. Kavallieratou, Control a robot via internet using a block programming platform for educational purposes, Proceedings of the 10th Hellenic Conference on Artificial Intelligence, ACM, pp. 59, Dec, 2018,
 

Abstract
This paper deals with a system consisting of a robot named El Greco that can be programmed via internet and livestreaming from any place, anywhere, to move on a play room as well as perform other functions such as to produce voice in many languages, recognize voice commands, recognize faces, perceive its environment, perform combined movements and provide information by searching the Internet. All these capabilities of the robot can be programmed using a friendly block programming platform that has been developed to be used by students for educational purposes. The system was used by a number of students and the results of two questionnaires before and after the use are reported.

Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Κεφάλαια σε Βιβλία


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.


Επιμέλεια Πρακτικών Διεθνών Συνεδρίων


Copyright Notice: This material is presented to ensure timely dissemination of scholarly and technical work. Copyright and all rights therein are retained by authors or by other copyright holders. All persons copying this information are expected to adhere to the terms and constraints invoked by each author's copyright. In most cases, these works may not be reposted or mass reproduced without the explicit permission of the copyright holder.